Mobning

Antimobbestrategi for Bjerregrav Skole og SFO

Formålet med antimobbestrategien

 • At have fokus på tryghed og trivsel og dermed forebygge mobning
 • At voksne og børn på Bjerregrav Skole og SFO har en fælles holdning til mobning
 • At kunne lave en hurtig indsats i tilfælde af mobning

Definition på mobning

Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. (Kilde: Børns vilkår)

Hvilke tegn forekommer på skolen og i hjemmet, når et barn mobbes?

 

Sådan arbejder vi med antimobbestrategien

Fokus på tryghed og trivsel og en forebyggelse af mobning

Klassens trivsel tager afsæt i fælles ansvar og samarbejde mellem skole og hjem, hvor skolen er tovholder.

Personalet arbejder med:

 • Klassetrivsel.dk, som er et redskab til at kortlægge klassens trivsel og udvælge vigtige fokuspunkter for den enkelte klasse.
 • Social årsplan med udgangspunkt i antimobbepolitikken samt den enkelte klasses behov
 • Klasseregler på alle klassetrin, som tager udgangspunkt i Bjerregrav Skoles fem gyldne samværsregler.
 • Fri for mobberi (0.-2. klasse)
 • Hvem er du (4.-6. klasse)
 • Dig og de andre (7.-9. klasse)
 • Sprog, fællesskab og konflikthåndtering på hvert klassetrin.
 • Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel (metodehåndbog udgivet af dcum.)
 • Skole-hjem-samarbejde som et vigtigt redskab i arbejdet med klassens trivsel

Forældrene arbejder med:

 • Forældreaftaler, som udarbejdes/revideres til forældremøder hvert skoleår til efterårets forældremøde. Aftalerne skrives ned og lægges på ForældreIntra.
 • ”Den usynlige klassekammerat – om forældres indflydelse på klassens trivsel”
 • Forældreråd, som arrangerer sociale arrangementer for klassen.

Temaer og forældreaftaler på forskellige klassetrin

0. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Klassens tone
  • Acceptabel sprogbrug
 • Fællesskab
  • "Fri for mobberi" - opstart
  • Fokus på legevenner og den gode leg
  • Klasseregler
  • Opstart af legegrupper
 • Konflikthåndtering
  • Klassemødet introduceres
 • Skole-hjem-samarbejde
  • Etablering af det gode samarbejde
Forældreaftaler

Der laves forældreaftaler om:

 • Fødselsdage
 • Legeaftaler
 • Klassearrangementer
 • Forventninger mellem skole og hjem
 • Legegrupper

Drøftelse af:

 • Legegrupper
 • Hvordan tackler vi mistrivsel/mobning?
 • Hjem-hjem-kommunikation

1. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Ord på følelser
 • Fællesskab
  • "Fri for mobberi"
  • Fokus på legevenner og den gode leg
  • Den gode stol
  • Klasseregler
  • Taktil rygmassage indføres
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
 • Skole-hjem-samarbejde
  • At gå i 1. klasse - hvordan?
Forældreaftaler

Forældreaftaler gennemgås og revideres. Der laves forældreaftaler om:

 • Den rummelige og gode klasse
 • Børn med særlige behov
 • Plads til alle
 • Sådan tager vi imod nye elever/forældre

Drøftelse af:

 • Den rummelige og gode klasse
 • Sådan tager vi imod nye elever/forældre
 • Spise-lege-grupper

2. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Kropssprog - rollespil
 • Fællesskab
  • "Fri for mobberi"
  • Fokus på legevenner og den gode leg
  • Klasseregler
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
 • Skole-hjem-samarbejde
  • Samarbejde, åbenhed og tillid mellem skole og hjem
Forældreaftaler

Forældreaftaler gennemgås og revideres.

Drøftelse af:

 • Forældre som rollemodeller
 • Venskab – uvenner

3. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Facebook, sms …
 • Fællesskab
  • Fokus på legevenner og den gode leg
  • Klasseregler
  • Crazy Cards
  • "Den gode stol" revideres og tages med i 4. klasse
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
  • Konflikttrappen
 • Skole-hjem-samarbejde
  • Samarbejde, åbenhed og tillid mellem skole og hjem
Forældreaftaler

Der laves forældreaftaler om:

 • Mobil- og netetik

Drøftelse af:

 • Mobil- og netetik

4. klasse

Temaer
 • Sprog
  • At lære om følelser (Hvem er du, kap. 3)
 • Fællesskab
  • Klasseregler defineres
  • Crazy Cards
  • Dreng - pige. Forskelle og ligheder
  • Taktil massage opstartes, men kan glide ud
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
  • Konflikttrappen
 • Skole-hjem-samarbejde
  • Trivsel og læring
Forældreaftaler

Der laves forældreaftaler om:

 • At være med på moden

Drøftelse af:

 • Præ-teenagealderen

5. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Grænser og respekt
  • At sige fra
 • Fællesskab
  • Klasseregler defineres
  • Crazy Cards
  • Retten til at være sig selv
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
  • Konflikttrappen
 • Skole-hjem-samarbejde
  • Konfliktløsning i den gode klasse
Forældreaftaler

Der laves forældreaftaler om:

 • Konflikter og roller

Drøftelse af:

 • Hvordan kan forældre forebygge og løse konflikter i klassen?

6. klasse

Temaer
 • Sprog
  • Grænser og respekt
  • At sige fra
  • "Øvelse gør Mester" (Er du med mod mobning?)
 • Fællesskab
  • Klasseregler defineres
  • Gruppepres
  • Social-pejling 6. klasse (SSP-regi) inkl. forældremøde
 • Konflikthåndtering
  • Klassemøder
  • Konflikttrappen
Forældreaftaler

Der laves forældreaftaler om:

 • Alkohol og rygning

Drøftelse af:

 • Gruppepres

Sådan sikrer vi, at voksne og børn på Bjerregrav Skole og SFO har en fælles holdning til mobning

Antimobbestrategien gennemgås og revideres af pædagogisk læringscenter (PLC) i starten af hvert skoleår. Herefter er det på dagsordenen til førstkommende læringsmøde. Her koordineres den forebyggende indsats i overensstemmelse med den seneste udgave af antimobbestrategien. Fokus er at markere en klar og tydelig stillingtagen mod mobning overfor eleverne. Samtidig klædes eleverne på, således de ved, hvordan man agerer i tilfælde af mobning – både som mobbeoffer og tilskuer til mobning. Grundstenen er en fælles forståelse og definition af mobning, hvilket skal drøftes og klarlægges blandt både personale og elever.

(der forefindes en materialekasse til personalet med konkret materiale og henvisninger til hjemmesider på biblioteket)

Sådan sikrer vi en hurtig indsats i tilfælde af mobning

Handlingsplan

I løbet af den første uge:

Når det konstateres, at der foregår mobning, orienterer stamlæreren det berørte team og skolens ledelse. Deltagelse af ledelse i vanskelige samtaler og/eller forældremøder aftales. Forældre til mobber og mobbeoffer orienteres om tiltag, når handlingsplanen er udarbejdet.

Teamet gennemgår og udarbejder i fællesskab en handlingsplan og organiserer et skærpet tilsyn, evt. afskærmning, omkring de pågældende elever. Stamlærer afholder elevsamtaler for at afdække klassemiljøet. 

Forældre i klassen orienteres om mobningen og handleplanen præsenteres. Dette foregår enten på forældremøde eller via forældrebrev.

I hele forløbet er der et tæt samarbejde og løbende orientering mellem stamlærer, klasseteamet og forældre.

Handleplansskema ligger i materialekassen på biblioteket.

Da mobningen oftest omhandler hele klassens kultur og fællesskab, handler det om at arbejde med både klassen og enkelte elever. Der arbejdes på at bryde de dårlige mønstre i klassen, og at alle tager ansvar.

Ved fortsatte overgreb følges principper for anvendelse af foranstaltninger jf. Folkeskoleloven § 44 stk. 2 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i Folkeskolen.