Vurdering af undervisningsmiljøet

Bjerregrav Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering (UMV) i januar 2020.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på Bjerregrav Skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af 4 dele:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Bjerregrav Skoles elever har alle besvaret en fælles-kommunal elektronisk UVM-undersøgelse primo januar 2020.

Efterfølgende har eleverne klassevis drøftet uro og larm på et klassemøde. Data fra klassemødet arbejder klasseteamet videre med, således at der i hver klasse sker tiltag for at mindske uro og larm.

Efterfølgende arbejder det pædagogiske personale videre med tiltagene og endvidere i klasserne med et decibel-øre, som synligt viser støjniveauet i klassen. Processen evalueres dernæst.

Vurdering af resultaterne

Indskolingens elever og voksne har sammen undersøgt: Hvornår er der ikke larm/uro, hvad er larm, hvornår er der larm.

Mellemtrinnets elever og voksne har sammen undersøgt: Hvad er larm, hvornår er der mest larm, som om der i bestemte situationer eller aktiviteter er larm.

Efterfølgende er arbejdet dels i klasseteamet: Se på data fra klassemødet og drøfte, hvilke tiltag der skal iværksættes for at minimere larm og uro i den enkelte klasse. Herefter arbejdes der med klasseindsatser og evalueres:

 1. Udarbejde individuelle indsatser i klasserne - max. tre min. to.
 2. Indsatser hænges op på klassen og meldes ud til forældre i ugebrev/plan.
 3. Indsatserne sendes til ledelsen i en særlig skabelon - samlet klassevis.
 4. ML og MH runderer og følger op på tavlemøde omkring indsatserne.
 5. Indsatser evalueres med eleverne ved skoleårets slutning og hver enkelt klasseteam afrapporterer tilbage til skolebestyrelsen inden det sidste skolebestyrelsesmøde i juni.

Det overordnede resultat

Det overordnede resultat er drøftet på et personalemøde, hvor det pædagogiske personale og skoleledelsen deltog.

Elevbesvarelser set på klasseniveau ift. "bliver du forstyrret af larm i timerne".

Positive og negative sider

Her gør vi det godt:

 • Hovedparten af eleverne mener, der er rent på skolen.
 • Næsten alle elever finder, at der er tilpas lys i klasserne.
 • Skolens udeområder får positive elevbedømmelser.
 • Temperaturen vurderes ligeledes til at være god.
 • Generelt synes eleverne godt om skolens steder til gruppearbejde.
 • 84% af eleverne i indskolingen sidder godt på deres stole.

Her oplever vi udfordringer:

 • Ca. en tredjedel af eleverne på mellemtrinnet synes ikke så godt om møblerne i klasserne.
 • En høj andel af skolens elever oplever larm.

Handlingsplan

Skolens ledelse gennemgik rådata og udvalgte fokuspunkter. Skolens pædagogiske personale har drøftet fokuspunkterne.

Der er indsamlet yderligere data vedr. uro og larm fra eleverne på klassemøderne.

På baggrund af dette arbejder det pædagogiske personale med en målrettet relevant indsats i forhold til fænomenet larm, som skolens elever oplever det.

Indsats:

 • ES forbedrer rengøringsstandarden.
 • Elevrådet arbejder med et toiletprojekt.

Ønsket mål for indsatsen: At eleverne synes, der er rent på toiletterne.

Ansvarlig: ES/ledelse og elevrådet

Tidsplan: Ultimo 2020

Indsats: Indkøb af nye stole og borde til klasselokalerne

Ønsket mål for indsatsen: At eleverne synes, de sidder godt på deres stole.

Ansvarlig: Ledelsen og skolebestyrelsen

Tidsplan: Ultimo maj 2020

Indsats: Pædagogisk indsats fra personalet

Ønsket mål for indsatsen: At eleverne lærer at kende forskel på arbejdsuro og larm.

Ansvarlig: Alle - pædagogisk personale, ledelse, elever og forældre

Tidsplan: Evaluering ved næste UVM-måling

Opfølgning på handlingsplan

Vi vil bruge næste UVM-måling som evalueringsredskab.