Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats. Pædagogerne har et tæt samarbejde med lærerne omkring dansk og til dels også matematik.

I indskolingen møder børnene hver dag fra kl. 08.00-14.00. SFO og skole arbejder tæt sammen.

De mål/områder Bjerregrav Skole især arbejder med i indskolingen er:

  • Sociale kompetencer
  • Læringsparathed
  • Inklusion

Rollemodeller på 3. årgang

På Bjerregrav skole er 3. årgang rollemodeller for 0.-2. årgang.

I og med at 3. årgang er de største børn i den bygning, hvor 0.-3. årgang har til huse, har vi fokus på, at de skal være rollemodeller. Derfor arbejder vi meget med, hvad det vil sig at være rollemodel, og hvorfor de andre børn ser 3. årgang som rollemodeller. Hvad er vigtigt, når man er rollemodel? Vi sammenholder vores snakke/arbejdet med rollemodeller med skolens fem gyldne samværsregler.

I starten af skoleåret arbejder vi mest med 3. årgang i forhold til de nye børn i 0. årgang:

  • 3. årgang tager imod 0. årgang med flagallé på deres første skoledag.
  • Alle børn i 0. klasse får en makker fra 3. årgang, som de indimellem er sammen med. Hver anden onsdag er børnene sammen, hvor vi laver forskellige opgaver, der også omhandler samværsreglerne. Her lærer de hinanden godt at kende.
  • 3. årgang hjælper de små i frikvartererne.
  • Vi voksne hjælper og støtter 3. årgang med de udfordringer, der må komme i forbindelse med at være rollemodel for de små.
  • Vi voksne vil gerne høre de gode historier fra samvær med 0. årgang, så vi gør mere af det, vi vokser af.

Udover at være rollemodel for de mindste er 3. årgang også rollemodeller for hele 0.-2. årgang én lektion om ugen i vores pædagogiske udemodul TRIM. Børnene skiftes til at stå for en aktivitet/leg, hvor de samarbejder fire børn ad gangen sammen med klassepædagogen. Her får børnene gule veste på, hvor der står ”Frikvartershjælper”, og der er altid mange af de andre børn, der gerne vil deltage i legene.

Generelt så vokser 3. årgang meget i løbet af skoleåret i og med, at de har denne rollemodelfunktion. Den giver tilmed et godt fællesskab i klassen.