Indskoling

Indskolingen foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

De mål/områder Bjerregrav Skole især arbejder med i indskolingen er:

  • Sociale kompetencer
  • Læringsparathed
  • Inklusion

I indskolingen møder børnene hver dag fra kl. 8.00 til kl. 14.00. SFO og skole arbejder tæt sammen.

Samarbejde

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Pædagogerne har et tæt samarbejde med lærerne omkring dansk og til dels også matematik.

Rollemodeller på 3. årgang

På Bjerregrav skole er 3. årgang rollemodeller for 0.-2. årgang.

I og med at 3. årgang er de største børn i den bygning, hvor 0.-3. årgang har til huse, har vi fokus på, at de skal være rollemodeller. Derfor arbejder vi meget med, hvad det vil sig at være rollemodel, og hvorfor de andre børn ser 3. årgang som rollemodeller. Hvad er vigtigt, når man er rollemodel? Vi sammenholder vores snakke/arbejdet med rollemodeller med skolens fem gyldne samværsregler.

I starten af skoleåret arbejder vi mest med 3. årgang i forhold til de nye børn i 0. årgang:

  • 3. årgang tager imod 0. årgang med flagallé på deres første skoledag.
  • Alle børn i 0. klasse får en makker fra 3. årgang, som de indimellem er sammen med. Hver anden onsdag er børnene sammen, hvor vi laver forskellige opgaver, der også omhandler samværsreglerne. Her lærer de hinanden godt at kende.
  • 3. årgang hjælper de små i frikvartererne.
  • Vi voksne hjælper og støtter 3. årgang med de udfordringer, der må komme i forbindelse med at være rollemodel for de små.
  • Vi voksne vil gerne høre de gode historier fra samvær med 0. årgang, så vi gør mere af det, vi vokser af.

Udover at være rollemodel for de mindste er 3. årgang også rollemodeller for hele 0.-2. årgang én lektion om ugen i vores pædagogiske udemodul TRIM. Børnene skiftes til at stå for en aktivitet/leg, hvor de samarbejder fire børn ad gangen sammen med klassepædagogen. Her får børnene gule veste på, hvor der står ”Frikvartershjælper”, og der er altid mange af de andre børn, der gerne vil deltage i legene.

Generelt så vokser 3. årgang meget i løbet af skoleåret i og med, at de har denne rollemodelfunktion. Den giver tilmed et godt fællesskab i klassen.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.