Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, brug af skolens computere, snevejr, erstatningsansvar og forsikring.

Generelle regler

 • Man skal møde præcist og være velforberedt.
 • Man skal vise hensyn og behandle andre med respekt.
 • Man skal tale pænt til hinanden.
 • Man skal passe på skolens ting.
 • Alle cykler parkeres ved cykelskurerne eller ved hallen.
 • Man må ikke ryge på skolens område.
 • Man rydder op efter sig ude og inde.

Generelle regler som gælder i frikvarterene samt reglerne for skolens tilsyn med eleverne

Man skal rette sig efter, hvad gård- og gangvagten siger.

Alle frikvartershjælpere inkl. gårdvagter bærer gule veste.

10-pausen

10-pausen er ude-frikvarter for alle elever.

Her må man løbe, råbe, lege og spille bold.

Man må færdes frit på skolens område, men:

 • SFO-legepladsen er forbeholdt indskolingen.
 • Området omkring bordtennisbordet er forbeholdt mellemtrinnet.

Gårdvagten afgør, om vejret giver anledning til, om frikvarteret kan holdes indendørs. Der bruges en paraply til at give denne besked. Er den oppe må eleverne være inde.

12-pausen

I 12-pausen er det frivilligt, om eleverne vil være inde eller ude.

Der er gårdvagt både inde og ude.

Indendørs må man være i sin egen afdeling. Indskolingen råder over multisal. Biblioteket er for mellemtrinnet.

Når vi er inde, er vi rolige; alle går stille rundt i klasserne og på gangene.

Smarttavlen kan benyttes. Alle årgange laver klasseregler for brugen af smarttavlen.

Eleverne må gerne være gæster ved hinanden i egen afdeling.

Der må gerne medbringes eget legetøj.

Tilsyn

Der er tilsyn med eleverne på skolen fra klokken 07.45.

Efter 4. lektion er der spisepause med tilsyn i alle klasser fra kl. 11.25-11.40.

Rulleskøjter/skateboard/løbehjul

Man må køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul i skolegården under hensynstagen til de øvrige elever.

Der skal bæres sikkerhedsudstyr. Alle skal bære hjelm. Elever i 0.-3. klasse skal desuden bære knæ og håndledsbeskyttere.

Generelle regler for brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Elever i indskolingen skal have deres mobiltelefoner slukket og i tasken – også i frikvartererne.

Elever på mellemtrinnet må gerne have telefonen tændt i frikvartererne.

Der skal vises god telefonetik. Det betyder at dens billed- og optager funktion ikke skal misbruges, så det er til gene for andre. God telefonetik skal tages op i alle årgange hvert år.

Ved overtrædelse af reglerne afleveres telefonen i administrationen, og den kan hentes efter endt skoledag.

Ved grovere overtrædelse hentes telefonen af forældrene samme dag.

Efter gentagne overtrædelser må telefonen ikke medbringes/være tændt i en uge.

Regler for brug af skolens computere og netværk og ophold i computerområdet samt god etikette på nettet.

Skolens computere er først og fremmest beregnet til undervisningsformål.

Computerne må bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Eleverne må ikke sætte deres egne disketter eller cd’er i skolens computere.

Love om ophavsret m.m. skal overholdes.

Enhver brug af computerne, som efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.

Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

Husk altid at rydde op i lokalet inden det forlades. (Hovedtelefoner, mapper, stole, tavlen m.m.)

Udefodtøj sættes pænt i en række uden for EDB-lokalet.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra brug af computerne.

Udskrivning

Undgå unødvendig udskrivning.

Eleverne udskriver kun efter aftale med en voksen.

Fritidsbrug

Efter aftale med medieteamet må computerne anvendes til friere aktiviteter.

Chat må kun finde sted i Skolekom og ElevIntra.

Der kan højst være to elever ved hver PC.

I middagspauserne er der en turnusordning for klasserne. Den giver fortrinsret for en klasse ad gangen, men efter fem minutter må alle andre elever tage en ledig plads, som man derefter kan disponere over resten af tiden.

Ved frit brug må man respektere de samme retningslinjer om god opførsel som ved enhver anden aktivitet. Det vil blandt andet sige, at man vurderer de hjemmesider, man besøger, og de spil man finder. Voldelige krigs- og splatterspil er eksempler på spil, vi ikke finder acceptable.

Eleverne følger de voksnes anvisninger om brugen af computerne.

God etikette på nettet

Man underskriver sine breve.

Andre brugere af nettet må ikke generes.

Man skriver i en pæn tone, det skal kunne læses af alle.

Masseudsendelser af enslydende breve er forbudt.

Ved alt leg med sne, skal der tages hensyn til hinanden. Snereglerne gennemgås hvert år, når det bliver aktuelt.

Elever på mellemtrinnet må kaste med sne bagved tandklinikken.

Indskolingen må kaste med sne ved græsarealet omkring bålhytten.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.

Overtrædelse af inde-reglerne

Gårdvagterne kan bestemme, at den/de pågældende elever skal være ude i stedet for.

Ved gentagne overtrædelser kan man blive sendt på udefrikvarter i op til en uge ad gangen, men det er årgangsteamet omkring eleven, der træffer den afgørelse. Forældrene skal inddrages og informeres om en sådan beslutning.

Ved grov overtrædelse inddrages ledelsen, som tager en samtale med den pågældende elev.

Overtrædelse af ude-reglerne

Årgangsteamet taler med eleven om det og minder om reglerne eller laver en særlig indsats, så eleven kan arbejde med at få lært at opføre sig hensigtsmæssigt i forhold til fællesskabet.

Forældrene inddrages ved gentagne og grovere overtrædelser.

Ledelsen inddrages ved grovere overtrædelser og tager en samtale med den pågældende elev.